Finanse, rachunkowość

Nota księgowa na 40 euro – o tym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca

Więcej o notach księgowych 40 euro.

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później spotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w terminie. Jeszcze dekadę temu był to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w razie wystąpienia zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie pozwala na wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 70 i 100 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawić kontrahentowi notę księgową na 40 (lub więcej) euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednakże nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co istotne, taką notę można wysłać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w płatności, w dodatku bez konieczności wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Trzeba jednakże rozważyć czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zepsuje budowanych często przez lata dobrych relacji partnerskich. W końcu przyczyną opóźnienia we wniesienia należności mogą być krótkotrwałe kłopoty finansowe albo zwyczajne przeoczenie dłużnika, a nie jego umyślny zabieg. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Sprawdź gdzie znaleźć generator not księgowych

W chwili, kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za przelicznik średni kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wierzycielom polecamy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności w firmach, która wyposażona jest także w kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]